Nhà tr­­ường luôn nhận đ­­ược sử quan tâm chỉ đạo của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đặc biệt quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất và­­ tinh thần để nhà tr­ường hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học đề ra.

Nhà trường và phụ huynh học sinh luôn có mối quan hệ mật thiết, nhiệt tình ủng hộ nhà trường trong mọi hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.